in

Ang Plano Ng Diyos Sa Kaligtasan – Jun Lumingkit v2 – Tagalog Bible Study – Salvation

Spread the love

Tagalog/Filipino Bible Study – by Bro. Jun Lumingkit.

/home/wingp/Desktop/2012-jun-lumingkit-v2/03b-Ang_Plano_Ng_Diyos_Sa_Kaligtasan-Jun_Lumingkit.mp4

Written by Wayne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

GIPHY App Key not set. Please check settings

8 Comments

 1. Maganda ang presentation ng tagapagsalita tungkol sa bahagi ng Diyos sa kaligtasan, I commend him for that. Ang problem ay ang sinasabi niyang bahagi ng tao sa kaligtasan.

  Nang magtanong ang bantay-bilanggo kina Apostol Pablo, (Gawa 16:30) “ Mga ginoo, ano ang kinakailangan kong GAWIN upang maligtas?” Maliwanag na gusto ng bantay-bilanggo na siya ay maligtas kaya itinatanong niya ang mga REQUIREMENTS para siya maligtas.  Ano ang sagot ni Apostol Pablo sa taong ito na gustong maligtas? Sinabi ba ni Apostol Pablo,  “Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at magpabautismo ka, maliligtas ka”? Hindi po. “Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ipangilin mo ang araw ng Sabbath at maliligtas ka”? Hindi rin po.”Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at huwag kang kakain ng mga karumal-dumal na pagkain, maliligtas ka. Hindi rin po. Maliwanag ang sagot ni Pablo sa kaniya, “Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka- ikaw at ang iyong samabahayan”. (Gawa 16:31

  Bagamat sa talatang 33 ay nagpabautismo ang lalaking ito at ang kaniyang sambahayan, ginawa nila ito dahil natuto silang sumampalataya sa Diyos. Samakatuwid, KUSANG nagpapabautismo ang isang tao matapos niyang TUNAY na makilala si Cristo. Ang bantay bilanggo ay LIGTAS na bago siya nagpabautismo bagamat marahil ay hindi pa niya ito naiintindihan.

   Ephesians 2:8,9 KJV
  8For by grace are ye SAVED through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
  9Not of works, lest any man should boast.

  Efeso 2:8,9 
  8Sapagka't sa biyaya kayo'y NANGALIGTAS sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios;
  9Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri.

  Efeso 2:8,9 MB
  8Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay NALIGTAS kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo.
  9Hindi ito dahil sa inyong  mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman.

  PANSININ: Si Pablo din ang may turo nito.

  Ang salitang SAVED, NANGALIGTAS at NALIGTAS ay pawang nasa past tense. Ang sumampalataya kay Cristo ay ligtas na hindi lang maliligtas. Kung hindi totoo ito, sino ang paniniwalaan ko? Si Pablo na nagsasabing  sumampalataya kay Cristo para maligtas o ang mga taong kung anu-ano pang requirements ang ipinagagawa para maligtas?

  Ang mga talatang binanggit ng tagapagsalita ay inaasahan sa mga mananampalatayang ligtas na, hindi requirements sa kaligtasan.

 2. GIFT VS REWARD.

  Ang kaligtasan ay kaloob na walang bayad ng Diyos,(Salvation is a gift of God) 

  Ephesians 2:8,9 KJV
  8For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
  9Not of works, lest any man should boast.

  Efeso 2:8,9 
  8Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios;
  9Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinoman ay huwag magmapuri.

  Efeso 2:8,9 MB
  8Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo.
  9Hindi ito dahil sa inyong  mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman.

  Ang nakalulungkot iba ang pagkaunawa ng iba sa kaligtasang ito na regalo ng Diyos. Nalilito sila o napagbabaligtad nila ang kahulugan ng "gift" at "reward". Iba kasi ang kahulugan ng "gift" at iba rin ang "reward".
  Ang "gift" ay ibinibigay lamang nang libre, hindi mo kailangang pagsikapan o pagtrabahuhan. Ang "reward" o gantimpala ay isang bagay na iyong pinagpaguran at pinagsikapan.

   Ang "gift" ay hindi pinagpapaguran. Bagamat napakamahal ang kaligtasang ito, binayaran na ito ni Jesus ng kaniyang banal na dugo sa krus ng kalbaryo  at ibinibigay ito sa iyo ng libre. Bakit? dahil mahal na mahal ka niya. Alam niyang hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Ang kailangan mo na lang gawin ay tanggapin ito at pasalamatan ang Diyos sa kaligtasang kaloob Niya sa iyo.

   Totoo po ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa pero sa gawa ni Cristo sa krus ng kalbaryo, hindi sa pamamagitan ng gawa mo  o ng sinuamgn tao.

  GIFT VS PRIZE

  Roma 6:23 KJV
  23For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

  Roma 6:23 
  23Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.

  Kung ako ay may cell phone at iaabot ko sa iyo, sabi ko, “gift ko sa iyo, pero sabi ko, three gives lang iyan!” totoo nga bang gift iyon? 

  Kung ako ay nanalo sa isang amateur contest, ang cash ba o trophy na tatanggapin ko ay gift o prize?

  Ang buhay na walang hanggan ay kaloob na walang bayad ng Diyos. Ang gift ay hindi reward o prize ng Diyos sa taong nagsisikap maligtas. Ang gift ay tinatanggap lamang, hindi pinagsisikapan o pinagtatrabahuhan. Tinapos na ni Cristo ang kaligtasan sa krus ng kalbaryo. 

  John 19:30 KJV
  30When Jesus therefore had received the vinegar, he said, IT IS FINISHED: and he bowed his head, and gave up the ghost.

  Juan 19:30 
  30Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, NAGANAP NA: at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga. 

  Kailangan na lamang ay tanggapin ang kaloob na ito ( kaligtasan ) sa pananampalataya. 

  Ang buhay na walang hanggan ay na kay Cristo Jesus. Kapag tinanggap mo si Cristo Jesus nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. 
  At matatamo natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus.

   1 Juan 5:11-13 MB
  11At ito ang patotoo: ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang Anak. 12Ang pinananahanan ng Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng Anak ng Diyos. 13Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan.

  PANSININ DITO: Ipinagkaloob na sa atin ang buhay na walang hanggan at ito ay nasa Panginoong Jesucristo. Kapag tinanggap mo si Cristo bilang Tagapagligtas at Panginoon sa puso mo, mananahan Siya sa iyo. Sabi dito,” Ang pinananahanan ng Anak ng Diyos ay MAY buhay na walang hanggan ngunit wala nito (ng buhay na walang hanggan) ang hindi pinananahanan ng Anak ng Diyos. Pansin uli: Hindi sinabi ditong MAGKAKAROON ng buhay na walang hanggan kundi ang sumasampalataya o nananalig sa Anak ng Diyos, kay Cristo ay MAY buhay na walang hanggan na.

  Purihin ang Panginoon!

 3. ANG KALIGTASAN
  1. Binili ng Kamatayan ni Cristo ( 1 Corinto 15:3)

  1 Corinto 15:3 MB
  3Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin: si Cristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasasaad sa Kasulatan;

  2. Matatamo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo (Gawa 16:30,31)

  Gawa 16:30,31 MB
  30Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?
  31Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan." 

  3. Tiniyak ng salita ng Diyos  ( 1 John 5:1)

  1 Juan 5:1 MB
  1Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesias; at sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa mga anak.

  4. Tiniyak ng dugo ni Cristo (Roma 5:9)
  Roma 5:9 MB
  9At ngayong napawalang-sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya.

  5. Nilubos ng pagbabalik ni Cristo (Heb.9:28)

  Hebreo 9:28 MB
  28Gayon din naman, si Cristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao.  Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya.

 4. Hahaha ang galing ng OPINION sa plano ng tao sa kaligtasan at plano ng Dios sa kaligtasan hahaha biyaya daw wala sa gawa hahahah hahaha pure opinion ng false prophets na ito hahahaha hahaha

766 – Les Feldick Bible Study – Lesson 3 Part 2 Book 64 – But God! – (Kingdom of God) – Part 2

Tempting God, Psalm 95 – Pastor Chuck Smith – Topical Bible Study