2nd Timothy 3
Also chapt 4 verses 6-7https://youtu.be/V0MYbol5kHk